REGULAMINY

Regulaminy Akademii Piłkarskiej „TALENT” oraz klas sportowych.

REGULAMIN

AKADEMII PIŁKARSKIEJ „TALENT” BIAŁYSTOK

§ 1

Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej „TALENT” Białystok, zwaną dalej Akademią, może zostać dziecko urodzone w 2001-2008 roku i młodsze. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Akademii oraz niniejszego Regulaminu
 3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.
 5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.
 6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 7. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

§ 2
Prawa i obowiązki zawodnika Akademii

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii.
 2. Zawodnik Akademii zobowiązuje się:
 3. a) godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
 4. b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić buty piłkarskie oraz buty halowe,
 5. c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
 6. d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
 7. e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
 8. f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
 9. g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
 10. h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
 11. i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
 12. j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 13. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
 14. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
 15. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.
 16. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii.
 17. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 18. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

§ 3
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ źle wpływa to na ich koncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Sezon piłkarski w Akademii Piłkarskiej TALENT trwa od 1 sierpnia do końca roku szkolnego następnego roku i za te miesiące należy dokonywać opłaty.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek.
  Rodzic/opiekun prawny ma do wyboru dwie opcje opłat : do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 100% ustalonej składki miesięcznej przeznaczonej na rozwój Akademii oraz po 15-tym dniu każdego miesiąca, ale nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca. W tym drugim przypadku powyższa wpłata zostaje zwiększona o kwotę 20 złotych. Informacja dotycząca wysokości opłaty podawana jest w momencie przystąpienia do grona członków Akademii
 6. Brak opłaty opisanej w $3 pkt. 4 skutkuje skreśleniem z listy członków Akademii. Ponowne przystąpienie do członkostwa Akademii wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik.
 7. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.
 8. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 4 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem – koordynatorem Akademii.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii.
 11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

§ 4
Klasy sportowe

Akademia – z każdym rokiem szkolnym – może utworzyć klasę lub klasy sportowe o profilu piłki nożnej. Trener prowadzący daną drużynę, wraz z Zarządem Akademii, ma prawo wytypowania uczniów do tych klas. Podstawowym warunkiem przystąpienia do klasy sportowej jest akceptacja Regulaminu Klasy Sportowej o profilu piłki nożnej, który jest integralną częścią regulaminu Akademii. W przypadku braku akceptacji, zawodnik nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu klas sportowych.

§ 5
Rodzaje wyróżnień

 1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii są;
 2. a) pochwała,
 3. b) list gratulacyjny,
 4. c) dyplom uznania,
 5. d) nagroda rzeczowa,
 6. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Akademii.

§ 6
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii są:
 2. a) upomnienie,
 3. b) nagana,
 4. c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
 5. d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
 6. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 7. W przypadku uczestnictwa – bez zgody władz Akademii – zawodnika Akademii w zawodach, turniejach, treningu czy innej formie rywalizacji sportowej organizowanej przez inne kluby sportowe, Zarząd Akademii może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Akademii.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Akademii, a Zarząd Akademii ma prawo do zgłoszenia tego zdarzenia do Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami

w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.

 1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd Akademii.
 2. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd Akademii. Od decyzji Zarządu Akademii nie ma odwołania.

Zarząd

Akademii Piłkarskiej „TALENT”

______________________________________________________________

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
w Zespole Szkół nr 5 im. Broniewskiego

 1. Regulamin został opracowany na podstawie i w zgodności z:

–         ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku, o kulturze fizycznej, (Dz.U. Nr 25 poz 113 z 2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752);

–         rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002/126/1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

–         rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz.U. 2002/191/1603 z późn. zm.) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski;

–         rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr26, poz.232);

–         rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu  z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078).

 1. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych.
 2. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej.
 3. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi klasy sportowe.
 4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
 5. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor Szkoły oraz trener  prowadzący zajęcia specjalistyczne, równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (wg ustalonego zakresu obowiązków).

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 powstają klasy sportowe, realizująca oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.
 2. Klasy sportowy realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
 3. Uczniowie uczęszczający do klas sportowych realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.
 5. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
 6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku, gdy uczeń nie przestrzega postanowień Regulaminu Akademii Piłkarskiej „TALENT” w Białymstoku lub Regulaminu Klasy Sportowej o profilu piłki nożnej, który jest jego integralną częścią.
 7.  Ponadto uczeń może zostać przeniesiony do szkoły obwodowej lub do klasy nie sportowej, szczególnie w razie:
  – notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych – jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie;
  – stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek;
  – osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;
  – częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz zawodów bez usprawiedliwienia;
  – stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom,
  – decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela  w-f , trenera i wychowawcy.
  O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na miesiąc przed terminem.
 8. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie.

Dział II
PRAWA UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia publicznej Szkoły Podstawowej oraz:

–         ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela-opiekuna grupy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce,

–         ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej

–         ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,

–         po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie,

–         absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.

Dział III
OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ

 1. Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów obowiązujących uczniów w publicznej Szkole Podstawowej, a ponadto ma obowiązek:

–         obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,

–         reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,

–         uczestniczyć w obozach sportowych,

–         poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej,

–         dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,

–         przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,

–         przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,

–         przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie obozów i wycieczek,

–         długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza przychodni.

–         z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych,

 1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.
 2. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
 3. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem).
 4. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela, trenera lub wychowawcy klasy, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.
 5. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

Dział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki w nauce przewidziane są kary zgodnie z WSO i Szkolnym Systemem Oceniania, a ponadto może ponieść karę w postaci:

–         pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,

–         pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych,

–         pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym,

–         usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów  ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów udziału w tych imprezach.

 1. O nałożeniu wymienionych kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego, trener w porozumieniu z wychowawcą klasy.
 2. W razie wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w regulaminie, uczeń (jego rodzice lub prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt uczestnictwa w tych formach.
 3. Uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców korzystać mogą z pomocy szkoły lub klubu (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły lub klubu) .
 4. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje dyrektor. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.