REGULAMINY

Regulaminy Akademii Piłkarskiej „TALENT” oraz klas sportowych.

52803643_818879855111265_1007943625104949248_n

REGULAMIN
AKADEMII PIŁKARSKIEJ
„TALENT” BIAŁYSTOK

Regulamin:

REGULAMIN

AKADEMII PIŁKARSKIEJ
„TALENT” BIAŁYSTOK

§ 1

Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej „TALENT” Białystok, zwaną dalej Akademią, może zostać dziecko od 5 do 18 roku życia. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.
 2. Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego Deklaracji Członkowskiej Akademii wraz z RODO oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant Akademii zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach
 5. Nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.
 6. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.
 7. Zawodnicy Akademii mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

§ 2
Prawa i obowiązki zawodnika Akademii

 1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Akademii.
 2. Zawodnik Akademii zobowiązuje się:
  a) godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić buty piłkarskie oraz buty halowe,
  c) przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,
  d) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,
  e) być sumiennym i zdyscyplinowanym,
  f) w trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach,
  g) wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,
  h) podczas treningów i meczów piłkarskich spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z rodzicami/opiekunami,
  i) w czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu,
  j) sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi – z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu.
 3. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
 4. Zawodnik, który z nieusprawiedliwionych przyczyn w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
 5. Zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni przed rozgrywkami w czasie ustalonym przez trenera.
 6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w Akademii.
 7. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.
 8. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

§ 3
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika Akademii

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ źle wpływa to na ich koncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach lub wyznaczonych do tego miejscach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Sezon piłkarski w Akademii Piłkarskiej TALENT trwa od 1 sierpnia do końca roku szkolnego następnego roku i za te miesiące należy dokonywać opłaty.
 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek. Rodzic/opiekun prawny ma do wyboru dwie opcje opłat : do 15-go każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości 100% ustalonej składki miesięcznej przeznaczonej na rozwój Akademii oraz po 15-tym dniu każdego miesiąca, ale nie później niż do ostatniego dnia tego miesiąca. W tym drugim przypadku powyższa wpłata zostaje zwiększona o kwotę 20 złotych. Informacja dotycząca wysokości opłaty podawana jest w momencie przystąpienia do grona członków Akademii.
 6. Brak opłaty opisanej w $3 pkt. 4 może skutkować skreśleniem z listy członków Akademii. Ponowne przystąpienie do członkostwa Akademii wiąże się z poniesieniem wszystkich opłat, które ponosi nowo przybyły zawodnik.
 7. Akademia nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.
 8. W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach. Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 4 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z Zarządem Akademii Piłkarskiej Talent.
 9. W przypadku czasowego zawieszenia w treningach dziecka (z przyczyn innych niż podane w pkt 8),ale nie dłużej niż 3 miesiące, opłata za działalność statutową Akademii wynosi 50% aktualnej wysokości składki członkowskiej.
 10. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademię pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii.
 12. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do dbania o dobre imię i wizerunek Akademii.

§ 4
Klasy sportowe

 1. Akademia – z każdym rokiem szkolnym – może utworzyć klasę lub klasy sportowe o profilu piłki nożnej. Trener prowadzący daną drużynę, wraz z Zarządem Akademii, ma prawo wytypowania uczniów do tych klas. Podstawowym warunkiem przystąpienia do klasy sportowej jest akceptacja Regulaminu Klasy Sportowej o profilu piłki nożnej, który jest integralną częścią regulaminu Akademii. W przypadku braku akceptacji, zawodnik nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu klas sportowych.

§ 5
Rodzaje wyróżnień

 1. Zasadniczymi wyróżnieniami zawodników Akademii są;
  a) pochwała,
  b) list gratulacyjny,
  c) dyplom uznania,
  d) nagroda rzeczowa,
 2. Organem właściwym do przyznania nagrody jest Zarząd Akademii.

§ 6
Rodzaje kar dyscyplinarnych. Zasady karania

 1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika Akademii są:
  a) upomnienie,
  b) nagana,
  c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,
  d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.
 2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 3. W przypadku uczestnictwa – bez zgody władz Akademii – zawodnika Akademii w zawodach, turniejach, treningu czy innej formie rywalizacji sportowej organizowanej przez inne kluby sportowe, Zarząd Akademii może podjąć decyzję o natychmiastowym wykluczeniu zawodnika ze struktur Akademii.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.
 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia ze struktur Akademii, a Zarząd Akademii ma prawo do zgłoszenia tego zdarzenia do Podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
 3. Trener prowadzący daną drużynę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami w celu przedstawienia spraw bieżących lub wyników sportowych.
 4. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Akademii na wniosek trenera drużyny.
 5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje Zarząd Akademii. Od decyzji Zarządu Akademii nie ma odwołania.

Zarząd
Akademii Piłkarskiej „TALENT”

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
im. Wł. Broniewskiego

Regulamin:

REGULAMIN
KLASY SPORTOWEJ

O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ
Publiczna Szkoła Podstawowa

Nr 5 im. Wł. Broniewskiego

 1. Regulamin został opracowany na podstawie i w zgodności z:
  a) ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku, o kulturze fizycznej, (Dz.U. Nr 25 poz 113 z 2001/81/889, 102/1115, 2002/4/31, 25/253, 74/676, 93/820, 207/1752);
  b) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002/126/1078) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
  c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. (Dz.U. 2002/191/1603 z późn. zm.) w sprawie zasad kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski;
  d) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r.  w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr26, poz.232);
  e) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu  z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1078).
 2. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci poszerzonym szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych.
 3. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem jego akceptację. Brak podpisu rodziców lub ucznia będzie jednoznaczne z rezygnacją z klasy sportowej.
 4. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi klasy sportowe.
 5. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez MEN, natomiast mają rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
 6. Nad właściwą realizacją programu szkolenia czuwa i odpowiada dyrektor Szkoły oraz trener  prowadzący zajęcia specjalistyczne, równocześnie reprezentują oni szkołę na zewnątrz w sprawach dotyczących szkolenia sportowego, w kontaktach z klubami i związkami sportowymi (wg ustalonego zakresu obowiązków).

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Począwszy od roku szkolnego 2012/2013 powstają klasy sportowe, realizująca oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego, sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej.
 2. Klasy sportowy realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.
 3. Uczniowie uczęszczający do klas sportowych realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.
 4. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.
 5. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.
 6. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów klasy sportowej z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku, gdy uczeń nie przestrzega postanowień Regulaminu Akademii Piłkarskiej „TALENT” w Białymstoku lub Regulaminu Klasy Sportowej o profilu piłki nożnej, który jest jego integralną częścią.
 7.  Ponadto uczeń może zostać przeniesiony do szkoły obwodowej lub do klasy nie sportowej, szczególnie w razie:
  a) notorycznego naruszania postanowień regulaminów szkolnych – jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie;
  b) stwierdzenia palenia papierosów, picia alkoholu lub stosowania innych niedozwolonych używek;
  c) osiągania słabych wyników sportowych lub dydaktycznych;
  d) częstego (30% zajęć w semestrze) opuszczania treningów oraz zawodów bez usprawiedliwienia;
  e) stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom,
  f) decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela  w-f , trenera i wychowawcy. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice powiadomieni winni być na miesiąc przed terminem.
 8. Stwierdzenie ciężkiego naruszenia postanowień regulaminu powoduje skreślenie ucznia w każdym czasie.

§ 2
Prawa ucznia klasy sportowej

 1. Uczeń klasy sportowej ma wszystkie prawa ucznia publicznej Szkoły Podstawowej oraz:
  a) ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i nauczyciela-opiekuna grupy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu, a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce,
  b) ma prawo do badań w przychodni sportowo-lekarskiej
  d) ma prawo do korzystania pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły,
  e) po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego w czasie swojej nieobecności, materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie,
  f) absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody”.

§ 3
Obowiązki ucznia klasy sportowej

 1. Uczeń klasy sportowej wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminów obowiązujących uczniów w publicznej Szkole Podstawowej, a ponadto ma obowiązek:
  a) obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć,
  b) reprezentować godnie szkołę, we wszystkich imprezach i zawodach sportowych ujętych w programie sportowym szkoły oraz wynikających z programu szkoleniowego,
  c) uczestniczyć w obozach sportowych,
  d) poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim w przychodni sportowo-lekarskiej,
  e) dbać o reprezentacyjny sprzęt osobisty (dresy, koszulki, spodenki) sprzęt sportowy, przybory, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia sportowego,
  f) przestrzegać poleceń nauczyciela w czasie prowadzonych zajęć, nie stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób wspólnie ćwiczących,
  g) przebywać w obiektach sportowych wyłącznie pod opieką nauczyciela i podporządkować się regulaminowi tych obiektów,
  h) przestrzegać zasad kulturalnego współżycia w czasie zajęć wychowania fizycznego i wyjazdów sportowych oraz stosować się do ogólnie przyjętych zasad stosowanych w czasie obozów i wycieczek,
  i) długotrwałą (powyżej 14 dni) niezdolność do ćwiczeń udokumentować zwolnieniem lekarskim, a w przypadku zwolnienia długookresowego (powyżej 30 dni) przedłożyć zwolnienie wydane przez lekarza przychodni,
  j) z wyprzedzeniem przedłożyć nauczycielowi informację o przewidywanej dłuższej nieobecności na zajęciach i imprezach sportowych,
 2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.
 3. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy, rozliczania się z pobranego sprzętu, a w przypadku zgubienia do ponoszenia odpowiedzialności materialnej oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej.
 4. Uczniowie klas sportowych za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez Dyrektora Szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy w porozumieniu z trenerem).
 5. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności (kłopoty) wychowawcze negatywnie wpływające na pozostałych uczniów na wniosek nauczyciela, trenera lub wychowawcy klasy, mogą zostać przeniesieni przez Dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej, a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły rejonowej.
 6. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.


§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego regulaminu podczas zajęć wychowania fizycznego, wyjazdu czy obozu sportowego oraz osiąga słabe wyniki w nauce przewidziane są kary zgodnie z WSO i Szkolnym Systemem Oceniania, a ponadto może ponieść karę w postaci:
  a) pozbawienia prawa aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego,
  b) pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych,
  c) pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym,
  d) usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów  ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt i w najkrótszym możliwym terminie oraz pełnego pokrycia kosztów udziału w tych imprezach.
 2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje nauczyciel wychowania fizycznego, trener w porozumieniu z wychowawcą klasy.
 3. W razie wycofania się z udziału w obozie lub zawodach w terminie innym niż podany w regulaminie, uczeń (jego rodzice lub prawni opiekunowie) ponoszą całkowity koszt uczestnictwa w tych formach.
 4. Uczniowie, znajdujący się w bardzo trudnej sytuacji materialnej, na wniosek rodziców korzystać mogą z pomocy szkoły lub klubu (jeżeli takie środki przewidziane zostaną w budżecie szkoły lub klubu) .
 5. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu w danej sprawie podejmuje dyrektor. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania.

Zarząd
Akademii Piłkarskiej „TALENT”